Všeobecné podmienky a práva používania

 1. Prevádzkovateľ serveru imager.sk, ďalej len prevádzkovateľ, nezodpovedá za obsah zobrazený na obrázkoch, ktoré sú na serveri imager.sk umiestnené.
 2. Za obsah obrázkov je zodpovedný registrovaný používateľ, ktorý dané videá na server imager.sk pridal.
 3. Maloletý používateľ je oprávnený používať služby serveru imager.sk len pod dohľadom svojich právnych zástupcov alebo s ich súhlasom.
 4. Registrácia používateľov na server imager.sk, ďalej len server, nie je povinná.
 5. Ak sa používateľ rozhodne zaregistrovať na serveri, vyplní registračný formulár, kde uvádza pravdivé údaje.
 6. Prihlasovacie meno v registračnom formulári nesmie obsahovať žiadne vulgarizmy, rasistické a fašistické heslá.
 7. Zaregistrovaním sa na serveri používateľ potvrdzuje, že údaje, ktoré poskytol sú pravdivé.
 8. Ak prevádzkovateľ zistí, že sa jedna osoba zaregistrovala pod viacerými používateľskými menami, odstráni takéto registrácie bez varovania.
 9. Ak prevádzkovateľ zistí, že údaje, ktoré používateľ uviedol pri registrácii nie sú pravdivé, môže mu zrušiť účet bez akéhokoľvek varovania.
 10. Ak sa používateľ zaregistruje, platia pre neho aj dolu uvedené pravidlá používania registrovaných používateľov serveru imager.sk.
 11. Za zneužitie údajov používateľov treťou osobou, ako aj akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov používateľom, prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
 12. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za psychickú újmu, alebo inú újmu spôsobenú registrovanými používateľmi iným registrovaným používateľom a neregistrovaným používateľom.
 13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek obsah, bez udania dôvodu.
 14. Prevádzkovateľ nie je povinný zálohovať dáta, ktoré používateľ umiestňuje na portál. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zničenie, stratu alebo odstránenie dát, ktoré používateľ ukladá na portál.
 15. Odstránenie registrácie môže nastať dvomi spôsobmi:
  1. Používateľom, ktorý požiada o odstránenie registrácie písomne (e-mailom), ktorý odošle na adresu: kontakt[zavinac]imager.sk
  2. Prevádzkovateľom, keď zistí porušovanie niektoré z nasledovných pravidiel, alebo všeobecne záväzných nariadení SR.
 16. Odstránenie obsahu zo serveru môže nastať dvomi spôsobmi:
  1. Registrovaným používateľom, ktorý je vlastníkom autorských práv k danému videu, ak tento požiada o odstránenie videa písomne (e-mailom) na adresu kontakt[zavinac]imager.sk. Je potrebné, aby používateľ preukázal svoju totožnosť a autorské práva k danému videu.
  2. Prevádzkovateľom, ktorý je upozornený držiteľom autorských práv zverejneného videa, ktoré bolo pridané na server bez jeho súhlasu. Pokiaľ ste držiteľom videa, ku ktorému vlastníte autorské práva a video bolo pridané na server bez vášho súhlasu, kontaktujte nás na kontakt[zavinac]imager.sk. K odstráneniu obsahu je potrebné preukázať autorské práva písomnou formou (e-mailom).
 17. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo doplňovať alebo pozmeniť podmienky a práva používania serveru imager.sk bez predchádzajúceho upozornenia.

Práva a povinnosti registrovaných používateľov

 1. Zaregistrovaním sa na serveri používateľ dáva prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 2. E-mailová adresa, ktorú používateľ pri registrácii uvedie, slúži na identifikáciu používateľa, komunikáciu medzi prevádzkovateľom a používateľom, zasielanie informačných a reklamných e-mailov.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje používateľov tretím osobám, bez ich výslovného súhlasu.
 4. Ak používateľ nahrá obrázok na server, udeluje prevádzkovateľovi bezplatnú ne-exkluzívnu licenciu a súhlas na jeho ďalšie spracovanie, upravenie a zverejnenie.
 5. Server imager.sk je plne automatizovaný multi-mediálny systém určený na zverejňovanie obrázkov a komentárov užívateľov, ktorý podlieha iba čiastočnej obsahovej kontrole.
 6. Používateľ je vlastníkom alebo držiteľom autorských, alebo iných licenčných práv k obsahu, ktorý na server nahral alebo sa jedná o obsah, ktorý je voľne širiteľný.
 7. Používateľ nesie právnu zodpovednosť za všetok obsah, ktorý na serveri zverejní.
 8. Používateľ sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
 9. Používateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.
 10. Používateľ berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom pomocou pridaných záznamov a súborov najmä:
  1. propagovať násilie a podnecovať k nenávisti na základe rasy, pohlavia, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine,
  2. propagovať alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov,
  3. propagovať zbrane a strelivo, propagovať vojnu,
  4. propagovať pornografické príspevky (vrátane detskej pornografie),
  5. porušovať osobnostné práva,
  6. ohrozovať alebo porušovať práva duševného vlastníctva alebo práva priemyselného duševného vlastníctva tretích osôb (autorské práva, práva súvisiace s autorskými právami, ochranné známky, dizajny, označenia pôvodu, a pod.),
  7. ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie,
  8. dopúšťať sa trestného činu, priestupku alebo konania inak odporujúceho dobrým mravom.

  Používateľ inak berie na vedomie prípadnú trestno-právnu, administratívno-právnu, resp. občiansko-právnu zodpovednosť za údaje, komentáre, príspevky, obsah správ, informácie a obrázky, ktoré uložil/zverejnil na imager.sk.

 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať (alebo odstrániť) účet registrovaného používateľa bez varovania, keď:
  1. Sa nespráva v súľade s etickým kodexom, používa vulgarizmy, alebo uráža/ohrozuje vo veľkej miere svojim konaním iných členov.
  2. Uráža prevádzokovateľa serveru, alebo poškodzuje svojím konaním meno serveru.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez upomenutia odstrániť akýkoľvek komentár registrovaného člena.
 13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť/odstrániť obrázky, ktoré
  1. sú v rozpore so zákonami SR,
  2. sa už na portáli nachádzajú (duplicitné obrázky),
  3. obsahujú reklamu iných portálov
 14. Ak prevádzkovateľ zistí, že používateľ umiestnil na portál obrázky, ktoré sú v rozpore s podmienkami používania serveru imager.sk.
 15. Používatelia sú si vedomí svojej tresto-právnej zodpovednosti za údaje, komentáre, informácie vo videách (fotografiach), ktoré zverejnili.